Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie potrzeby mogą Państwo liczyć na naszą pomoc, również w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego. 

Zapewniamy rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej naszych Klientów.

Dzięki nam uwolnią się Państwo od ciężaru samodzielnego zmagania się z zawiłościami polskiego prawa podatkowego.

Zastępujemy naszych Klientów w wypełnianiu licznych i uciążliwych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników. 

 • zapisy w księgach rachunkowych,

 • polecenia księgowania,

 • roczne sprawozdania finansowe – bilans, rachunek zysków i strat itd.,

 • zestawienia obrotów i sald – „obrotówka”,

 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja,

 • ewidencja przebiegu pojazdu - „kilometrówka”,

 • ewidencja dla podatku od towarów i usug - VAT,

 • obliczanie podatków,

 • deklaracje, informacje, zeznania podatkowe,

 • pomoc w przypadku kontroli podatkowej – wyjaśnianie spraw spornych, wątpliwości,

 • sprawozdania dla GUS.

 • wprowadzanie dokumentów do księgi KPIR,

 • dowody wewnętrzne,

 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja,

 • ewidencja wyposażenia,

 • ewidencja dla podatku od towarów i usług – VAT,

 • obliczanie podatków,

 • deklaracje, informacje, zeznania podatkowe,

 • pomoc w przypadku kontroli podatkowej – wyjaśnianie spraw spornych, wątpliwości.

 • prowadzenie teczek akt osobowych,

 • monitorowanie szkoleń BHP, ppoż, badań lekarskich,

 • ewidencja czasu pracy,

 • dokumentacja urlopów, zwolnień lekarskich,

 • obliczanie składek ZUS, podatku dochodowego „PIT”,

 • obliczanie wynagrodzeń chorobowych,

 • sporządzanie list płac,

 • deklaracje ZUS przy użyciu programu Płatnik,

 • zaświadczenia o wysokości zarobków – np. kredyty, pomoc społeczna